Anselm Grün: Thu xếp thì giờ là nghệ thuật sống trong giây phút hiện tại

Anselm Grün: Tu sĩ Dòng Bin Đc đan vin Münsterschwarzach, Bavière (nước Đc), tr liu gia và là mt trong các tác gi sách thiêng liêng được đc nhiu nht thế gii.

Đng trước các đòi hi không ngng và ni s không làm kp, đan sĩ Anselm Grün mi chúng ta làm các chn la và da trên năng lc ca mình trong nim vui và tình yêu đ gii stress.

Báo Đi sng. Khi b stress, chúng ta thường s không làm kp. T đâu có ni s này và làm sao thoát được?

Anselm Grün: S không bao gi làm kp và không bao gi sn sàng thường có ngun gc t tui thơ u. Rt nhiu người khi nh cm nhn mình không làm va lòng các mong ch, các đòi hi ca cha m. Sau này, khi đến tui trưởng thành, nht là trong công vic làm, có cm tưởng như mình không tm cao như mi người mong mun. Chúng ta có cm nhn không bao gi tt cho đ, cũng không bao gi làm cho đ. Đ ra khi suy nghĩ này, đó là ngun ca lo âu thì bước đu là phi làm hòa vi đa bé này, ôm ly nó. Sau đó thì phi giã t tính cu toàn: tôi không cn phi làm cho hoàn hào, tôi không cn phi kim soát tt c. Cuc đi không th nào kim soát được!

Đ gim stress, thì phi làm chm li và làm ít chuyn hơn? Làm sao t b và làm sao làm các la chn này?

Anselm Grün:  Tôi không buc phi làm ít hơn, nhưng tôi phi trong giây phút hin ti, làm công vic ca hin ti hơn là nghĩ đến hàng trăm vic khác. Sau đó, tôi phi n đnh các ưu tiên: cái gì tht s quan trng? Đúng, tôi phi quyết đnh. Nếu tôi quyết đnh mt chuyn gì thì khi nào tôi cũng phi b mt chuyn khác. Tôi t gii hn và t hn chế mình. Nhưng ch khi nào tôi buông b bt thì tôi mi hoàn toàn trong giây phút hin ti vi con người tht ca tôi và vi nhng gì tôi làm trong tng giây phút. Sau đó tôi bt qua hành đng và không nghĩ đến nhng chuyn có th làm khác. Được như vy và ch vi điu kin này, tôi mi thoát được stress. Khi tôi ch chú tâm vào mt vic, thì vic này nó s t trôi chy và tôi có bình an ni tâm.

Làm sao đáp ng được các đi hi liên tc? Ti sao mình thường khó nói không?

Anselm Grün: Thường chúng ta không dám nói không vì chúng ta mun được mi người yêu và mến chung. Khi nói không, tôi s có th b người khác rung b hoc không hiu tôi. Dù vy, mt li nói không s mang đến s rõ ràng. Đôi khi chúng ta nói có” nhng chuyn mà chúng ta tht s không mong mun, vì chúng ta s người khác nghĩ mình không chu đng được hoc không tham d nhiu. Chúng ta cũng mun t ra mình có giá tr. Đương nhiên, trong đi sng cng đoàn hay ngh nghip cũng có nhng vic bc bo mà mình phi làm cho xong. Điu quan trng là phi chp nhn nó, ri tìm cách thc hin nó đ nó có li cho chính mình. Như thế, tôi có th li dng, qua công vic hàng ngày hay nhng vic làm theo thông l đ suy nghĩ hay chiêm nim nhng gì làm mình chán. Và nhng vic b ngoài tưởng là khô khan này, cui cùng li giúp mình thêm sc.

Theo cha, t do và stress liên h vi nhau. Ti sao?

Anselm Grün: Tôi ch trương t do ni tâm. Đng trước áp lc ca nhng đòi hi bên ngoài, tôi có t do đ tr li. Tôi cũng t do khi đng trước áp lc phi biết hết mi chuyn, phi biết tt c mi thông tin. Người thi nay đt rt nhiu áp lc đ thường xuyên tham kho tt c mi thông tin trên máy cm tay. Chúng ta cn t do ni tâm riêng ca mình! Tôi không tham d tt c, không biết hết mi chuyn thi s, không khp mi nơi. T do ni tâm này giúp tôi thoát khi được stress.

Qun lý thì gi cho tt: người ta nói v chuyn này rt nhiu, xem đó là chìa khóa chng stress. Cha nghĩ sao?

Anselm Grün: Sp xếp thì gi không có nghĩa là tôi dùng thì gi tt nht có th, tôi là người có năng lc làm vic cao. Theo tôi, sp xếp thì gi là ngh thut trong giây phút hin ti. Quan trng nht là tìm mt nhp tt đ làm trong mi công vic ca mình. Nhà tâm lý hc Carl Gustav Jung nói v điu này: Ai làm vic theo mt nhp thì có th làm vic hiu qu và lâu dài. Làm vic theo mt nhp tt s phát huy hết năng sc ca mình. Mi người khi làm vic phi chăm chú vào nhp ca mình. Đâu là lúc sáng to ca tôi? Đâu là lúc thích ng nht cho các công vic hin ti? Như thế, khi tôi hoàn toàn trong giây phút hin ti và khi tôi tìm được nhp ca tôi, tôi s không b stress.

Làm sao đi din vi nhng chuyn bt ng thường xuyên xy ra?

Anselm Grün: Đi sng hàng ngày luôn có nhng s kin hay nhng công vic bt ng cn gii quyết. Chúng ta phi mm do và tùy cơ ng biến. Tôi không buc phi xong hôm nay tt c nhng gì tôi đã n đnh. Nếu có mt cái gì bt ng xy đến, tôi không ht hong và trong lòng tôi, tôi có th tách ra khi chuyn bt ng. Chúa Giêsu ch cho chúng ta cách nào đ gii quyết chuyn bt ng và ngược vi các d trù ca chúng ta: va chuyn biến nó thành s tn tâm và va tiếp nhn nó, và như thế cũng làm li cho người khác.

Thay đi thường xuyên là lý do b stress hay giúp tiến b?

Anselm Grün: Tôi thy nhiu người thường xuyên b áp lc vì h luôn mun thay đi. Nhưng có mt cái gì hung hăng cn thay đi: Tôi phi là mt người khác, tt c phi rt khác. Chính qua s chuyn biến ni tâm mà mình mi vượt lên s luôn tìm tòi đ thay đi. S chuyn biến là mt tiến trình thiêng liêng nh nhàng hơn là s thay đi. Tôi mến con người được tr thành ca tôi. Mi phn trong con người ca tôi phi tn ti. Tôi không lên án gì. Đó là như vy. Nhưng tôi cũng chưa phi là mt con người khác, con người có th tn ti qua bn cht sâu đm ca tôi. Mc đích ca s chuyn biến là tôi càng ngày càng tr nên chính là tôi, đ mi ngày tôi mi ging hình nh Chúa đã to dng tôi. Vy s chuyn biến là mt tiến trình ni tâm, ngược vi s thay đi là liên tc trong hành đng. Tôi biết có nhiu người c mi ba năm thay đi cách ăn ung hay li sng. Nhưng ni tâm thì h vn ging nhau và chng cho thy con người tht ca h. S thay đi liên miên như vy ch dn đến s ht hng, bên M hay có nhng chương trình hướng dn thay đi. Tôi có thy mt quyn sách có tThay đi cuc sng trong by ngày! Theo tôi, đó là hoàn toàn vô nghĩa. S đip kitô đ ngh mt chuyn biến. S chuyn biến xy ra khi gp g vi người khác và trong s gp g vi Chúa. Khi tôi th l s tht ca tôi vi Chúa hay vi người khác, có mt cái gì trong tôi được chuyn biến.

Nim vui và tình yêu s là vũ khí tt nht đ chng stress. Ti sao?

Anselm Grün: Vui v là ngun ca sinh lc và sc mnh. Nó làm giãn n qu tim. Khi tôi vui, tôi không thy stress và tôi thích thú làm vic. Dù mt, nhưng tôi cm thy khe vì đó là cái mt lành mnh, tôi ch cn ngh ngơi là li sc. Tình yêu không phi ch là mt tình cm. Như triết gia Platon đã nói, tình yêu là hiu năng, là sc mnh. Thánh Gioan nói Chúa là tình yêu: “Chúa là tình yêu, ai trong tình yêu là trong Chúa và Chúa trong h (1Ga 4, 16). Ngun ca tình yêu trong đáy tâm hn ca chúng ta. Khi tôi múc ngun này thì tôi không bao gi kit sc, bi vì nó thiêng liêng và không bao gi cn. Khi tôi làm cho ai vì tình thương là tôi đã nhn tr li. Có nhiu người cho vì h cn được biết ơn và được chp nhn. Khi tôi cho vì buc phi cho, thì tôi mt, nhưng nếu tôi cho mà da vào ngun tình yêu có trong lòng tôi, tôi không còn kit sc. Ngược li, tt c đu xuôi chy và làm cho tôi được sinh đng, được hnh phúc.

Công thc chng stress ca tôi

“Tôi làm vic nhiu nhưng tôi không cm thy stress. Tôi thun theo c